Документи

 

Дневни режими

Начало и край на учебния ден

Седмични учебни разписания

Седмично учебно разписание за клас - 2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за II клас - 2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за  III клас - 2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за IV клас -  2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за V - VII клас -  2019/2020 година, I срок

 

Седмично учебно разписание за ГЦОУД - I - II клас - 2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за ГЦОУД - III - IV клас - 2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за ГЦОУД - V - VIклас - 2019/2020 година, I срок


 

Учебни планове

Учебен план - 1 клас

Учебен план - 2 клас

Учебен план - 3 клас

Учебен план - 5 клас

Учебен план - 6 клас

Учебен план - 7 клас

 

 

Графици и списъци

 

Дежурство по класове за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на класни и контролни работи - учебна 2018/2019 г.

График за провеждане на консултации с ученици

График за провеждане на консултации с родители

Разпределение на учебните часове по спортни дейности

Класни ръководители - учебна 2018/2019 г.

График за провеждане на часовете в групите за СИП / ФИУЧ за втория учебен срок на учебната 2018 / 2019 година

 

Правилници и програми

Правилник за дейността на VI ОУ "Свети Никола" за учебната 2018/2019 година

Правилник за вътрешния трудов ред на VI ОУ "Свети Никола" за учебната 2018/2019 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Безопасност на движението по пътищата