Среща по проект "Програма Еразъм +", КД 201

През учебната 2021/2022 г., в периода от 07.03.2022 г. до 09.03.2022 г., Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора,  беше домакин на транснационална работна среща по проект Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая. Програма Еразъм +, КД 201. № 2019-1-BE02-KA201-060343

Главен координатор по проекта е Белгия – гр. Vorselaar (училище VLS Windekind), а партньори: България, Великобритания - Лондон, Гърция, Испания, Словения и две партньорски организации – университети за подготовка на педагогически специалисти от Уелс.

Основната задача на срещата беше споделяне на добри практики във фокус групи – ученици от шест до осем години. 

Гостите бяха посрещнати със специален концерт с участие на талантливите Светиниколци.

Изключително интересен за партньорите ни беше споделеният опит от подготвителните групи в училището. Госпожа Стоянка Аргирова представи своя дългосрочен проект „Пътят на хляба“. Децата демонстрираха приготвяне на обредна пита за „Добре дошли, както и вкусни питки за предстоящите пролетни празници. Беше представена презентация с интересна информация за пътя на хляба и всички етапи, през които той минава, за да стигне до нашата трапеза. Дечицата, съвместно с родители и гости, омесиха пити с формата на слънца, плодове и цветя.

Групата на госпожа Мариела Райчевска изработи подаръци от екологични материали за предстоящия празник на мама. Учителите с интерес наблюдаваха споделените практики, след което  дискутираха показания опит.

След това бяха представени проекти сред природата от партньорите от Гърция, Словения, Испания и Белгия.

           Много вълнуващи бяха срещите на гостите с учениците от първи и трети клас и техните учители. Децата ги приветстваха и им поднесоха интересни изненади.

Беше представена българската образователната система, изучаваните учебни предмети, ангажираността на учениците и техните родители, както и съвместната дейност с други организации като „Зелени Балкани“, обсерваторията, библиотеки, музеи  и др.

В края на срещата госпожа Гайдарова връчи на гостите сертификати за участие в проекта.

Измина една незабравима  седмица с много положителни емоции. Бяха създадени добри приятелства и насърчено сътрудничеството между партньорските организации.

Разработените добри практики са представени на сайта на проекта. Предстои тяхното обобщаване и  публикуване в списание с цел използването им от учителите от цяла Европа.

 

Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето

 

Logo

 

 

Проект по програма Еразъм +, КД 101, номер на проекта: 2019-1-BG01-KA101-062055

Picture 1

Проектът включва участие на педагогическите специалисти от Шесто основно училище ”Свети Никола”, гр.Стара Загора в структурирани квалификационни курсове. Планът предвижда осъществяване на 8 мобилности в рамките на две години: 01.06.2019г.-31.05.2021г.

Основните цели са насочени към:

1. Усъвършенстване на  уменията за използване на различни иновативни методи и техники на преподаване, които са ориентирани към обучаемите, насърчаване решаването на значими задачи в реалния свят и развиване на компетенции.

2. Повишаване уменията за използване на отворени дигитални ресурси, развиване на медийна грамотност, увеличаване на капацитета за предизвикване на промени по отношение на модернизацията чрез използване на ИКТ.

3. Придобиване на умения и знания, необходими за създаване и внедряване на платформи за електронно обучение, включване на цифровите технологии в образователни уроци по отношение на интердисциплинарния подход.

4. Генериране на готови идеи и материали за работа за подпомагане на училищното или организационното развитие в областта на иновационното образование по отношение на интердисциплинарния подход.

5. Запознаване с колеги от различни националности в рамките на ЕС и споделяне на професионален и междукултурен опит. Обогатяване на чуждоезиковите умения на участниците и разширяване на професионалния им речник.

Участието в международни мобилности ще помогне да обменяме полезна информация, идеи, разработване и прилагане на иновативни уроци с цел подобряване качеството на преподаване и обучение. Винаги сме търсили начини да се развиваме и да бъдем съизмерими с образованието в Европейските ни партньори.

От 02.09.2019 г. до 07.09.2019 г. се осъществиха първите две мобилности със средства, отпуснати по проект „Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“, номер: 2019-1-BG01-KA101-062055.

Стелиана Иванова и Гергана Стратиева, начални учители в Шесто ОУ „Свети Никола“ – гр. Стара Загора, участваха в квалификационен курс на тема: ”Flipped classroom” в обучителна организация „Europass Academy”, Флоренция, Италия. Педагогическите специалисти успешно завършиха квалификационната дейност на тема „Обърната класна стая“. Обучението им премина в група от 12 педагози от 8 различни европейски държави. В рамките на 5 учебни дни участниците усвоиха теоретични знания и практически умения за това как да използват метода на „обърнатата” класна стая в своята работа, как да създават образователни мултимедийни продукти с помощта на различни програми и приложения и как да използват нови стратегии в груповата работа.

В края на курса всеки от участниците представи и защити своя интерактивен урок, разработен съобразно изискванията и концепцията за обърната класна стая, като получи сертификат за участие. В рамките на обучението се запознаха и с културното и историческо наследство на Флоренция и Тоскана.

Учителките вече прилагат придобития опит в педагогическата си практика и ще споделят иновативни методи на обучение в класната стая с останалите педагогически специалисти от училището във вътрешноинституционална квалификационна дейност.

 

 

 

ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ

Обърнатата класна стая е иновативен педагогически модел, при който типичните елементи на урочната единица – преподаване и домашна работа - са обърнати. Новият учебен материал е представен в кратки видеоуроци. Те се предоставят на учениците преди учебния час в училище, за работа с тях вкъщи, а времето в класната стая се използва за упражнения, дискусии и проекти, свързани с темата на видеоурока.

Обърнатата класна стая дава възможност за фокусиране върху активното учене и повишаване на интереса и ангажираността на учениците в учебния процес. Методът предоставя възможности за работа в класове с различно ниво на знания и умения на учениците, за справяне с разнообразни затруднения по време на обучението и възможност за учене според индивидуалните темпове и стилове на всеки ученик.

Видеоклиповете се създават с помощта на компютърни програми “Screencast matic”, “Kapwing” и други. След това те се превръщат във видеоуроци с други компютърни програми и приложения като „Edpuzzle“, „TedEd“ и „Flipgrid“. Видеоурокът съдържа както новото учебно съдържание, така и въпроси и задачи, които служат за проверка и контрол.

Нивото на разбиране и усвояване на учебния материал се проверява с помощта на приложенията Learning apps, Kahoot, Quizlet, Quizzez, Plickers иScratch.

По време на учебните часове се използват основно игрови и интерактивни методи – групова работа, мисловни карти, мозъчна атака и други.

Снимките са от споделен опит с учителите от Шесто ОУ ”Свети Никола” и открит урок с учениците от 3 „Ж” клас на 13.11.2019 г. на тема „Водното богатство на България”.

Споделяне на  педагогически опит от  участието в  структуриран квалификационен курс -"Flipped classroom", "Обърната класна стая", Флоренция, Италия. Стелиана Иванова и Гергана Стратиева представиха презентации и електронни ресурси пред педагогическите специалисти в Шесто ОУ"Свети Никола", гр. Стара Загора.

 

 

Гергана Стратиева сподели добри практики от обучението във Флоренция с педагогическите специалисти от ГЦОУД в Шесто ОУ "Свети Никола".

 

 

Открит урок на тема "Природни богатства"  с ученици  от 3 Г и +3 Е клас от ГЦОУД.  Въвеждане на иновативни практики от "Обърната класна стая" и нови  електронни ресурси в процеса на обучение в трети клас. Урокът е представен пред педагогическите специалисти  от ГЦОУД, Шесто ОУ "Свети Никола", гр.Стара Загора.

 

Проект "ЕРАЗЪМ+"

IMG 3983IMG 3986IMG 3988