Становища

Избор на учебници - становище

Критерии за прием на ученици в първи и в пети клас и за броя на паралелките - становище

Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. - становище

Утвърждаване на училищните учебни планове - становище

Изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. - становище

Седмично разписание на часовете - становище

Изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2017 г. - становище