Дейности и реализация на проекти

1.   В училището се реализират два проекта по програма „Еразъм +“:

-  Участие в Проект „Иновациите – гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“ програма „Еразъм +“, КД 101, номер на проекта: 2019-1-BG01-KA101-062055. Планът  се осъществява чрез 8 мобилности от 01.06.2019 г.

- работата по проект “Utopia. Developing skills for cross-curricular teaching in a community-based and outdoor environment”.

            2. Участие в Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – откриване на ефективни подходи към всеки отделен учащ се и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. През учебната 2022/2023 г. акцент в работата по проекта е Дейност 6. - повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

3. Успешно участие в реализацията на дейности 1., 2., 3., 4. и 5. по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

4. Успешно разработени и реализирани два модела и инструменти за приобщаващо образование (Дейност 1.), обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие (Дейност 3.), Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения (Дейност 4.), по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

5. Успешно приложение на метода Flipped Classroom – „Обърната класна стая“ след осъществено обучение на учителите от Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора, съвместно с колеги от 8 европейски държави.

6. Участие в обучителни курсове: Using E-Leаrning Platforms (използване на платформите (Moodle, Weebly за електронно обучение), Going Digital in Innovative Classroom (развиващ идеята за иновативна класна стая) и Innovative Approaches to Teaching.

7. Участие в Национална програма „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

8.   Участие в Национална програма „Кодово име: „Живот“ за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за възрастова група V-VII клас.

 

 

Проект Еразъм+ „Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“

 

          В края на 2021 година за  VI ОУ „Свети Никола“ - град Стара Загора, успешно приключиха квалификационните курсове по проект Еразъм+  „Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“, № 2019-1-BG01-KA101062055 в град Прага. Участваха 6-ма учители от Шесто ОУ Свети Никола“.  В обученията присъстваха партньори от България, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Унгария,Турция и Словения. В учебно-квалификационния процес учителите придобиха знания и умения с практическа насоченост „Преминаване към иновативна дигитална класна стая“, „ ИКТ в обучението“ и „Иновативни подходи в преподаването“.

Участниците в обученията бяха въведени в теоретичния модул „Уменията на 21 век. Критично и творческо мислене и как може да се развие в процеса на играта“. Използвани бяха игрови стратегии за подобряване на ученето и дигитални умения за откривне на информация чрез QR кодове. Бяха разисквани актуални теми, свързани с опасностите в киберпространството - ИКТ – проблеми с безопасността (плагиатство, здраве, кибертормоз, киберпреследване)“ Бяха представени иновативни съвременни тенденции във формиращото оценяване, геймифициране на класната стая, дигитално разказване на истории, както и много информация за проектно-базираното обучение в учебния процес. В края на един от курсовете с интересна презентация беше представен уебсайта на нашето училище, който впечатли организаторите и партньорите ни. Бяха предоставени много източници, свързани с обученията, линкове към платформи и приложения за намиране на уроци, създаване на блогове, уебсайтове, плакати и други визуални материали, приложими ежедневно в работата на учителя.

 

Проект „Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая.“ Програма Еразъм +, КД 201

Следвайки стратегията за развитието на училището,  кандидатствахме по проект, дейност КД 201- стратегически партньорства,  подкрепящи иновациите.

Стратегическите партньорства имат за цел да подкрепят разработването, трансфера и въвеждането на иновативни практики , както  и изпълнението на съвместни инициативи, насърчаващи сътрудничеството, ученето сред равнопоставени партньори и обмена на опит на европейско равнище.

Проект „Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая.“ Програма Еразъм +, КД 201.

“Utopia. Developing skills for cross-curricular teaching in a community-based and outdoor environment.”№ 2019-1-BE02-KA201-060343; Erasmus + programme, KA201.

Главен кординатор по проекта е  Белгия–гр.Vorselaar (училище VLS Windekind) и партньори: България, Великобритания-Лондон,  Уелс, Гърция, Испания и Словения.

   Цели:

- повишаване на съществуващите и развиване на нови иновативни умения в динамичната среда на 21 век;

- обогатяване на учебния опит чрез подобряване на съществуващите практики;

- предоставяне на възможност на всички участници да разнообразят учебната среда по нестандартен начин;

- повишаване на мотивацията и увереността;

- насърчаване на самоусъвършенстването чрез предоставяне на учебни помагала и материали за професионално развитие;

- да се създадат иновативни инструменти (под формата на „ рамка”, списание, уроци и набор от добри практики) чрез обмен на практики и чрез сътрудничество на международно ниво;

Работен процес:

Проектът е част от програма Еразъм +, започва през септември 2019г. и завършва през октомври 2022 г. През това време използваме еTwinning (twinspace) като средство за общуване,  за сътрудничество и обмен на опит, както и за да споделяме уроци, документи за разпространение на резултатите.

Очаквани резултати:

-Инструментариум за работа, ръководство с уроци, списание с публикувани 40 добри практики.

-Развитие и обмен на добри практики.

- Изграждане на мрежа от учители с нагласи за растеж, готови да се справят с предизвикателствата на 21-ви век.

В процеса на работа са образувани : основна група, две групи за обучение на учители, три фокус групи. Чрез съвместна работа с нашите партньори и споделяне на опит след проведените мобилности, разработвне на добри практики в различни области,  които публикуваме  в сайта на проекта и ще бъдат обобщени в списание.

През месец  ноември 2019  и месец януари  2020 се проведоха срещи на учители в училището координатор по проекта (училище VLS Windekind, град Vorselaar), Белгия. В двете срещи учителите работиха по рамката на проекта, уменията на 21 век, развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая. В работния процес учителите работиха в групи с партньори от различни държави, което даде възможност за опознаване  и споделяне на педагогически опит. Чудесна беше възможността да разгледат училището и да участват в проекти по които работи училището в среда извън класната стая.

 

Рамка на проекта

Presentation Framework Bulgaria

Windekind

 

Още за проекта "Утопия"

 

Среща по проект "Програма Еразъм +", КД 201

През учебната 2021/2022 г., в периода от 07.03.2022 г. до 09.03.2022 г., Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора,  беше домакин на транснационална работна среща по проект Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая. Програма Еразъм +, КД 201. № 2019-1-BE02-KA201-060343

Главен координатор по проекта е Белгия – гр. Vorselaar (училище VLS Windekind), а партньори: България, Великобритания - Лондон, Гърция, Испания, Словения и две партньорски организации – университети за подготовка на педагогически специалисти от Уелс.

Основната задача на срещата беше споделяне на добри практики във фокус групи – ученици от шест до осем години. 

Гостите бяха посрещнати със специален концерт с участие на талантливите Светиниколци.

Изключително интересен за партньорите ни беше споделеният опит от подготвителните групи в училището. Госпожа Стоянка Аргирова представи своя дългосрочен проект „Пътят на хляба“. Децата демонстрираха приготвяне на обредна пита за „Добре дошли, както и вкусни питки за предстоящите пролетни празници. Беше представена презентация с интересна информация за пътя на хляба и всички етапи, през които той минава, за да стигне до нашата трапеза. Дечицата, съвместно с родители и гости, омесиха пити с формата на слънца, плодове и цветя.

Групата на госпожа Мариела Райчевска изработи подаръци от екологични материали за предстоящия празник на мама. Учителите с интерес наблюдаваха споделените практики, след което  дискутираха показания опит.

След това бяха представени проекти сред природата от партньорите от Гърция, Словения, Испания и Белгия.

           Много вълнуващи бяха срещите на гостите с учениците от първи и трети клас и техните учители. Децата ги приветстваха и им поднесоха интересни изненади.

Беше представена българската образователната система, изучаваните учебни предмети, ангажираността на учениците и техните родители, както и съвместната дейност с други организации като „Зелени Балкани“, обсерваторията, библиотеки, музеи  и др.

В края на срещата госпожа Гайдарова връчи на гостите сертификати за участие в проекта.

Измина една незабравима  седмица с много положителни емоции. Бяха създадени добри приятелства и насърчено сътрудничеството между партньорските организации.

Разработените добри практики са представени на сайта на проекта. Предстои тяхното обобщаване и  публикуване в списание с цел използването им от учителите от цяла Европа.

 

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg